Lösningsfokuserat arbetssätt har visat sig vara väldigt framgångsrikt när man jobbar med arbetslivsinriktad rehabilitering!


Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetslivsinriktad rehabilitering har med arbete att göra och det är också en rehabilitering vilket innebär att det är något man ska må bättre av. Lösningsfokus i arbetslivet erbjuder insatser som stärker individens resurser och förmågor tidigt i processen så att sjukskrivningstiden kan kortas. Det finns mycket att vinna på tidiga effektiva insatser för att underlätta sjukskrivnas återgång i arbete och förkorta sjukskrivningstiden. 

Cockburn et al gjorde 1997 en reviewed studie där de jämförde två grupper med ortopediska diagnoser. Den ena gruppen fick det vanliga standardiserade programmet och den andra gruppen fick också Lösningsfokuserade samtal en gång per vecka i sex veckor. Resultaten visade sig redan efter 7 dagar vid första mätningen. I den grupp som fått Lösningsfokuserade samtal var hela 68 % tillbaka i arbete. I kontrollgruppen var det endast 4%. I den grupp som fick Lösningsfokuserade samtal kom samtliga deltagare tillbaka till arbete att jämföras med kontrollgruppen där det var hela 21 % som inte kom tillbaka till arbete alls. Värt att notera var också att gruppen som fått Lösningsfokuserade samtal beskrev en betydligt bättre livssituation över huvud taget.


Historiskt har fokus legat på det medicinska tillståndet när det gäller att avgöra tidpunkt och förmågan att återgå i arbete. Under senare år har en ökad kunskap om komplexiteten i att återgå till arbetslivet medfört en förståelse kring att det är långt fler faktorer som spelar roll än bara de medicinska förutsättningarna. Arbetsförmågan kan variera över tid och att återgå i arbete är en gradvis framväxande process. Framgångsrik rehabilitering kan inte bara mätas i att människor återgår i arbete, den behöver ses ur flera olika perspektiv. Det är viktigt att uppmärksamma små förbättringar på vägen som bidrar till att arbetsförmågan stärks och att individen beskriver en bättre livskvalitet. En Lösningsfokuserad samtalsmetodik kännetecknas av att vara inbjudande och inkluderande vilket har visat sig vara till stor nytta i rehabiliteringsarbete.